Hirdetett Ige 2011

Január

Január 30., vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Derencsényi István

Textus: ApCsel 12,5

“Pétert tehát a börtönben ?rizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez.”

Február

Február 06., vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Feketéné Kavisánszki Györgyi

Textus: 1Kor 12,25-27

“ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dics?ségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.”

Február 20., vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Derencsényi István

Textus: ApCsel 17,22-23

“Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt: “Athéni férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva: AZ ISMERETLEN ISTENNEK. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek.”

Február 27., vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Derencsényi István

Textus: ApCsel 19,34

“De amikor felismerték, hogy zsidó, egyetlen kiáltás tört ki mindenkib?l, és ezt lehetett hallani mintegy két órán át: “Nagy az efezusi Artemisz!””

Március

Március 13., vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Derencsényi István

Textus: 1Móz 22,1

“Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám! ? pedig felelt: Itt vagyok.””

Március 20., vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Derencsényi István

Textus: Zsolt 121,1-2

“Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta.””

Március 27., vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Tóth Tamás

Textus: 1Kor 3,20-21

“”Az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiábavalók.” Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tietek”

Április

Április 17., Virágvasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Derencsényi István

Textus: Fil 2,5-11

“Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ? Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenl? Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta ?t Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dics?ségére.”

Április 24., Húsvétvasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Derencsényi István

Textus: 1Kor 15,19-20

“Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.”

Április 25., Húsvéthétf? délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Tóth Tamás

Textus: Jn 21,17

“Harmadszor is szólt hozzá: “Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte t?le: szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: “Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged.””

Május

Május 01., Anyák napi vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Tóth-Mihala Veronika

Textus: Jn 14,1-14

“Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat.” Tamás erre így szólt hozzá: “Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?” Jézus így válaszolt: “Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek ?t, és látjátok ?t.” Fülöp így szólt hozzá: “Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk!” Jézus erre ezt mondta: “Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod te: Mutasd meg nekünk az Atyát? Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom; az Atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ? cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek.” “Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, s?t ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dics?íttessék az Atya a Fiúban; ha valamit kértek t?lem az én nevemben, megteszem.”

Május 22., vasárnap délel?tt 10 óra (Református Egység Napja)

Igét hirdet: Derencsényi István

Textus: Mk 7,26

“Ez az asszony görög volt, sziroföníciai származású, mégis azt kérte, hogy ?zze ki az ördögöt a leányából.”

 

Május 29., vasárnap délel?tt 10 óra (Egyházlátogatás)

Igét hirdet: Püski Lajos nagyerdei lelkipásztor

Textus: Mk 10,13-16

“Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse ?ket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: “Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el t?lem ?ket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.” Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta ?ket.”

 

Június

Június 5., vasárnap délel?tt 10 óra (Konfirmáció vasárnapja)

Igét hirdet: Derencsényi István

Textus: Mk 12,16-17

“akkor Jézus megkérdezte: “Kié ez a kép és ez a felirat?” ?k pedig így feleltek: “A császáré.” Ekkor Jézus ezt mondta nekik: “Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené.” És igen elcsodálkoztak rajta.”

 

Július

Július 3., vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Tóth-Mihala Veronika

Textus: Jn 4,19-26

“Az asszony ekkor így felelt: “Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell.” Jézus így válaszolt: “Higgy nekem asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten Lélek, és akik imádják ?t, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.” Az asszony így felelt: “Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent.” Jézus ezt mondta neki: “Én vagyok az, aki veled beszélek.””

 

Július 17., vasárnap délel?tt 10 óra 

Igét hirdet: Derencsényi István

Textus: Ez 47,1

“Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól kelet fel?l, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mell?l, az oltártól délre folyt tovább.”

 

Július 24., vasárnap délel?tt 10 óra 

Igét hirdet: Tóth Tamás

Textus: Róm 9,6b-8

“Mert nem tartoznak mind Izráelhez, akik Izráelt?l származnak, és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ? utódai, hanem amint meg van írva: “Aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni.” Vagyis nem a testi származás szerinti utódok az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ? utódainak.”

 

Július 31., vasárnap délel?tt 10 óra 

Igét hirdet: Derencsényi István

Textus: Jn 10,9

“Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legel?re talál.”

 

Augusztus

Augusztus 21., vasárnap délel?tt 10 óra (Újkenyér ünnepe)

Igét hirdet: Derencsényi István

Textus: Jn 6,35.51.

“Jézus azt mondta nekik: “Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. Én vagyok az az él? kenyér, amely a mennyb?l szállt le: ha valaki eszik ebb?l a kenyérb?l, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem.””

 

Szeptember

Szeptember 4., vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Derencsényi István

Textus: Jn 17,9

“Én ?értük könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid”

 

Szeptember 11., vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Derencsényi István

Textus: Zsolt 133,1

“Zarándokének. Dávidé. Ó, mily szép és mily gyönyör?séges, ha a testvérek egyetértésben élnek!”

 

Szeptember 18., vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Tóth Tamás

Textus: Jn 8,1-11

“Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett; ? pedig leült, és tanította ?ket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz: “Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz?” Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk ?t. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: “Aki b?ntelen közületek, az vessen rá el?ször követ.” És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ? meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: “Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged?” ? így felelt: “Senki, Uram.” Jézus pedig ezt mondta neki: “Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!”)”

 

December

December 25., karácsony els? vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Derencsényi István

Textus: Mt 1,23

“Íme, a sz?z fogan méhében, fiút szül, akit Immánuélnek neveznek” – ami azt jelenti: Velünk az Isten.”

 

December 31., szombat délután 4 óra

Igét hirdet: Dr. Hanula Gergely

Textus: Jel 10,1-7

“És láttam, hogy egy másik er?s angyal leszáll az égb?l. Felh?be volt öltözve, a fején szivárvány, az arca olyan, mint a nap, a lába pedig mint a t?zoszlop: kezében nyitott könyvecske volt, jobb lábát rátette a tengerre, a balt pedig a földre, és felkiáltott hatalmas hangon, ahogyan az oroszlán ordít; és amikor felkiáltott, megszólalt a hét mennydörgés a maga hangján. Amikor megszólalt a hét mennydörgés, írni akartam, de hallottam egy hangot az égb?l, amely így szólt: “Pecsételd le, amiket a hét mennydörgés mondott, és ne írd le”. Ekkor az angyal, akit állni láttam a tengeren és a földön, felemelte jobb kezét az égre,  és megesküdött az örökkön-örökké él?re, aki teremtette a mennyet és a benne lev?ket, a földet és a rajta lev?ket, a tengert és a benne lev?ket, hogy nem lesz többé id?, hanem azokban a napokban, amikor megszólal a hetedik angyal trombitájának hangja: beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül adta azt szolgáinak, a prófétáknak.”