Hirdetett ige 2012

Január

Január 1., vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Tóth-Mihala Veronika

Textus: 2Sám 14,12-22

“De az asszony ezt mondta: Szabad még szolgálólányodnak egy szót szólnia hozzád, uram, király? ? így felelt: Beszélj! Az asszony ezt mondta: Hát te miért gondoltál ilyet az Isten népe ellen? Hiszen a király, aki ezt a szót kimondta, maga is vétkes, mert nem hozatja vissza a király, akit eltaszított magától. Mert bizonyosan meghalunk, és olyanok leszünk, mint a víz, amelyet ha a földre öntenek, nem lehet fölszedni. De amíg Isten nem veszi el az életet, az a szándéka, hogy még az eltaszított se maradjon eltaszítva el?le.  Most, hogy bejöttem elbeszélni ezt a dolgot uramnak, a királynak, bizony ijesztgetett a nép, de azt gondolta szolgálólányod: Beszélek én mégis a királlyal, hátha megteszi a király, amit szolgálólánya mond. Biztosan meghallgatja a király, és megmenti szolgálólányát annak a kezéb?l, aki fiammal együtt ki akar pusztítani az Isten tulajdon népe közül. Még ezt is mondta szolgálólányod: Az én uram, királyom beszéde megnyugtató lesz számomra, mert olyan az én uram, királyom, mint az Isten angyala, meghallja mind a jót, mind a rosszat. Az ÚR, a te Istened legyen veled!  A király azonban megszólalt, és ezt mondta az asszonynak: Ne titkolj el el?ttem semmit, ha most kérdezek t?led valamit! Az asszony így felelt: Beszéljen csak az én uram, királyom! A király ezt kérdezte: Nem Jóáb keze van benne mindebben? Az asszony így felelt: A te életedre mondom, uram, királyom, hogy nem lehet kitérni sem jobbra, sem balra az el?l, amit uram, királyom mond. Valóban a szolgád, Jóáb parancsolt nekem, és ? adta mindezeket a szavakat szolgálólányod szájába. Azért tette ezt szolgád, Jóáb, hogy a dolog más fordulatot vegyen. De az én uram bölcs, olyan a bölcsessége, mint az Isten angyaláé, mindent tud, ami az országban történik. Akkor ezt mondta a király Jóábnak: Rendben van, megteszem ezt a dolgot. Eredj, hozd vissza azt a fiút, Absolont! Ekkor Jóáb arcával a földet érintve leborult, és áldotta a királyt. Azután ezt mondta Jóáb: Ma tudta meg szolgád, uram, királyom, hogy jóindulattal vagy hozzám, mert teljesítetted, ó király, szolgád kérését.”

 

Január 22., vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Tóth Tamás

Textus: Lk 14,26-27

“Ha valaki hozzám jön, de nem gy?löli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, s?t még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom.”

 

Február

Február 19., vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Tóth-Mihala Veronika

Textus: 4Móz 11,16-23

“Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: Gy?jts össze hetven férfit Izráel vénei közül, akikr?l tudod, hogy a nép vénei és elöljárói. Vidd oda ?ket a kijelentés sátrához, és álljanak föl ott veled. Akkor leszállok és beszélek ott veled. Elveszek abból a lélekb?l, amely benned van, és nekik is adok, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és ne magad hordozd azt. A népnek pedig mondd meg: Szenteljétek meg magatokat holnapra, mert húst esztek! Hiszen így siránkoztok az Úrnak: Ki tart jól bennünket hússal? Milyen jó dolgunk volt Egyiptomban! Ezért majd ad nektek az Úr húst, és ehettek. Nemcsak egy napig ehettek, nem is két napig, nem öt napig, nem tíz napig, nem húsz napig, hanem egy álló hónapig, míg csak ki nem hányjátok, és míg meg nem undorodtok t?le, mivel megvetettétek az Urat, aki köztetek van, és így siránkoztatok el?tte: Miért is jöttünk ki Egyiptomból? Akkor ezt mondta Mózes: Hatszázezer gyalogos van ebben a népben, amely között vagyok, és te ezt mondod: Húst adok nekik enni egy álló hónapig?! Vajon lehet-e annyi juhot és szarvasmarhát vágni nekik, hogy elég legyen? Vagy össze lehet-e gy?jteni a tenger minden halát, hogy elég legyen nekik? De az Úr ezt mondta Mózesnek: Hát olyan kevés az Úr ereje? Majd meglátod, beteljesedik-e az én beszédem, vagy sem. “

 

Április

Április 8., Húsvét I. napja, vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Derencsényi István

Textus: Mt 28,1-2

“Szombat elmúltával, a hét els? napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme, nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyb?l, odament, elhengerítette a követ, és leült rá.”

 

Május

Május 27., Pünkösd I. napja, vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Tóth-Mihala Veronika

Textus: ApCsel 2,14-24; 37-42

“Ekkor el?állt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: “Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra! Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amir?l Jóel így prófétált: Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemb?l minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak,  még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemb?l, és ?k is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, miel?tt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.  Izráelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket! A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt el?ttetek er?kkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De ?t az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa ?t. (…) Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna ?ket, ezt kérdezték Pétert?l és a többi apostoltól: “Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” Péter így válaszolt: “Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, b?neitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.  Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, s?t mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte ?ket: “Szabaduljatok meg végre ett?l az elfajult nemzedékt?l!”  Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.”