Hirdetett Ige 2014

Október

Október 12., vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Derencsényi István

Textus: Lk 6,37

“Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik.”

 

Október 19., vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Tóth Tamás

Textus: Lk 8,16

“Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot.”

 

November

November 2., vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Derencsényi István

Textus: Lk 11,29

“Amikor pedig egyre nagyobb sokaság gyülekezett hozzá, ? így kezdett beszélni: Ez a nemzedék gonosz nemzedék: jelt követel, de nem adatik neki más jel, mint Jónás próféta jele.”

 

November 16., vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Tóth-Mihala Veronika

Textus: Mt 26,20-29

“Amikor beesteledett, asztalhoz telepedett a tizenkét tanítvánnyal. Miközben ettek, így szólt: Bizony mondom nektek, hogy közületek egy el fog árulni engem. Ekkor nagyon elszomorodtak, és egyenként kezdték kérdezni t?le: Talán csak nem én vagyok az, Uram? ? pedig így válaszolt: Aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Az Emberfia elmegy, amint meg van írva róla, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja: jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Megszólalt Júdás is, az áruló, és ezt kérdezte: Talán csak nem én vagyok az, Mester? ? azt felelte neki: Te mondtad. Miközben ettek, Jézus vette a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, a tanítványoknak adta, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem!” Azután vette a poharat, és hálát adva nekik adta, és ezt mondta: Igyatok ebb?l mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a b?nök bocsánatára. De mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a sz?l?t?nek ebb?l a terméséb?l ama napig, amelyen majd újat iszom veletek Atyám országában.”

 

December

December 7., advent 2. vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Derencsényi István

Textus: Lk 21,28

“Amikor pedig ezek elkezd?dnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.”

 

December 14., advent 3. vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Tóth Tamás

Textus: 2Jn 7-8

“Mert sok hitet? jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el: ez a hitet? és az antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy ne veszítsétek el, amit elértünk munkánkkal, hanem teljes jutalmat kapjatok.”

 

December 21., advent 4. vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Derencsényi István

Textus: Lk 1,39-40

“Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.”

 

December 24., 16 óra

Igét hirdet: Tóth-Mihala Veronika

Textus: Lk 2,1-20

“Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az els? összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretb?l Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéb?l való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte els?szülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és ?rködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta ?ket az Úr dics?sége, és nagy félelem vett er?t rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: »Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözít? született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.« És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: »Dics?ség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.« Miután elmentek t?lük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: »Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amir?l üzent nekünk az Úr.«Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekv? kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet err?l a kisgyermekr?l kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat meg?rizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dics?ítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ? megüzente nekik.”

 

December 25., Karácsony, délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Derencsényi István

Textus: Jn 1,1-13

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. ? kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. ? tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ? volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ? jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg ?t: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be ?t. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ? nevében, akik nem vérb?l, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istent?l születtek. “

 

December 26., Karácsony, délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Tóth Tamás

Textus: Mt 1,18-25

Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de miel?tt egybekeltek volna, kit?nt, hogy áldott állapotban van a Szentlélekt?l. Férje, József igaz ember volt, és nem akarta ?t megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélekt?l van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ? szabadítja meg népét b?neib?l.” Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: „Íme, a sz?z fogan méhében, fiút szül, akit Immánuélnek neveznek” – ami azt jelenti: Velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.”