Hirdetett Ige 2015

Május

Május 24., pünkösdvasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Derencsényi István

Textus: ApCsel 2,1-2

“Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égb?l, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.”

 

Május 25., pünkösdhétf? délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Tóth-Mihala Veronika

Textus: ApCsel 17,22-31

“Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt: „Athéni férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket,mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva: AZ ISMERETLEN ISTENNEK. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek Ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamib?l; hiszen ? ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérb?l teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén; meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünkt?l sem; mert ?benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költ?itek közül is mondták némelyek: Bizony, az ? nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz vagy k?höz, m?vészi alkotáshoz vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. A tudatlanság id?szakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akir?l bizonyságot adott mindenki el?tt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból.”

 

Május 31., vasárnap délel?tt 10 óra

Igét hirdet: Derencsényi István

Textus: ApCsel 4,29-30

“Most pedig, Urunk, tekints az ? fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet; nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent Szolgád, Jézus neve által.”

 

Június

Június 7., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Feketéné Kavisánszki Györgyi

Textus: Lk 18,15-17

“Kisgyermekeket is vittek hozzá, hogy megérintse ?ket. Amikor a tanítványok ezt meglátták, rájuk szóltak, Jézus azonban magához hívta ?ket, és így szólt: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok ?ket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba.”

 

Június 21., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Tóth-Mihala Veronika

Textus: Jak 5,13-20

“Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitb?l fakadó imádság megszabadítja a szenved?t, az Úr felsegíti ?t, s?t ha b?nt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak b?neiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen es?, nem is volt es? a földön három évig és hat hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég es?t adott, és a föld meghozta termését. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy b?nöst a tévelygés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok b?nt elfedez.”

 

Június 28., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Tóth Tamás

Textus: ApCsel 15,1-12

“Némelyek, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket: „Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek.” Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Miután a gyülekezet útnak indította ?ket, áthaladtak Fönícián és Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadták ?ket az apostolok és a vének, ?k pedig elbeszélték, mi mindent tett velük Isten. El?álltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hív?kké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Összegy?ltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk: „Atyámfiai, férfiak, ti tudjátok, hogy régt?l fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismer? Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szentlelket, mint ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztította szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk. Éppen úgy, mint ?k.” Ekkor elcsendesedett az egész gy?lés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen sok jelt és csodát tett általuk Isten a pogányok között.”

 

Július

Július 12., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Tóth-Mihala Veronika

Textus: ApCsel 19,1-7

“Amíg Apollós Korinthusban volt, Pál végigjárva a fels? vidékeket, elérkezett Efezusba. Mikor ott néhány tanítványra talált, így szólt hozzájuk: „Kaptatok-e Szentlelket, amikor hív?kké lettetek?” ?k így feleltek: „Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek.” Ezután megkérdezte t?lük: „Akkor hogyan keresztelkedtetek meg?” „A János keresztségével” – válaszolták ezek. Pál ekkor így szólt: „János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban.” Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböz? nyelveken szóltak, és prófétáltak. Ezek a férfiak pedig összesen mintegy tizenketten voltak.”

 

Július 19., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Derencsényi István

Textus: 2Móz 3,3-4

“Akkor ezt mondta Mózes: Odamegyek, és megnézem ezt a nagy csodát: miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az ÚR látta, hogy odamegy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéb?l, és ezt mondta: Mózes! Mózes! ? pedig így felelt: Itt vagyok!”

 

Augusztus

Augusztus 2., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Tóth Tamás

Textus: Lk 16,8

“Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai.”

 

Augusztus 9., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Derencsényi István

Textus: 2Móz 23,12

“Hat napon át végezd munkádat, de a hetedik napon pihenj meg, hogy nyugta legyen ökrödnek és szamaradnak, és lélegzethez jusson szolgálóleányod gyermeke és a jövevény.”

 

Augusztus 16., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Derencsényi István

Textus: Jn 6,51

“Én vagyok az az él? kenyér, amely a mennyb?l szállt le: ha valaki eszik ebb?l a kenyérb?l, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem.”

 

Augusztus 23., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Tóth-Mihala Veronika

Textus: 1Kor 10,1-6

“Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felh? alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felh?ben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki k?sziklából ittak, amely velük ment. Az a k?szikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ?k kívántak.”

 

Augusztus 30., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Tóth Tamás

Textus: Mk 9,35-36

“Jézus ekkor leült, odahívta a tizenkett?t, és így szólt hozzájuk: Ha valaki els? akar lenni, legyen mindenki között az utolsó és mindenki szolgája! És kézen fogva egy kisgyermeket, közéjük állította, átölelte”

 

Szeptember

Szeptember 27., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Tóth-Mihala Veronika

Textus: Mt 3,1-12

“Azokban a napokban megjelent Keresztel? János, és ezt hirdette Júdea pusztájában: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” Mert ? volt az, akir?l Ézsaiás így prófétált: „Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” Maga János tevesz?r ruhát, és dereka körül b?rövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke; és amikor megvallották b?neiket, megkeresztelte ?ket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: „Viperák fajzata! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövend? harag el?l? Teremjetek hát megtéréshez ill? gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekb?l a kövekb?l is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és t?zre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, er?sebb nálam: arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. ? majd Szentlélekkel és t?zzel keresztel titeket. Kezében szórólapát van, és megtisztítja szér?jét: a gabonáját cs?rbe takarítja, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan t?zzel.”

 

Október

Október 25., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Tóth-Mihala Veronika

Textus: Lk 4,14-21

“Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dics?ítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni.Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ? pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva: „Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött; ? pedig szólni kezdett hozzájuk: „Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára.”

 

November

November 1., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Derencsényi István

Textus: 1Kor 3,11

“Mert más alapot senki sem vethet a meglev?n kívül, aki Jézus Krisztus.”

 

November 29., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Derencsényi István

Textus: Róm 13,12-13

“Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben éljünk”

 

December

December 20., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Derencsényi István

Textus: Jn 1,9

“Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ? jött el a világba.”

 

December 24., Szenteste 16 óra

Igehirdet?: Tóth-Mihala Veronika

Textus: Mt 1,18-2,12

“Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de miel?tt egybekeltek volna, kit?nt, hogy áldott állapotban van a Szentlélekt?l. Férje, József igaz ember volt, és nem akarta ?t megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélekt?l van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ? szabadítja meg népét b?neib?l.” Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: „Íme, a sz?z fogan méhében, fiút szül, akit Immánuélnek neveznek” – ami azt jelenti: Velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletr?l Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ? csillagát, amikor felt?nt, és eljöttünk, hogy imádjuk ?t.” Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi f?papját és írástudóját, és megkérdezte t?lük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: „A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik bel?led, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt.” Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte t?lük a csillag felt?nésének idejét, majd elküldte ?ket Betlehembe, és ezt mondta: „Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekr?l; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam ?t!” Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak felt?nésekor, el?ttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták ?t. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.

 

December 25., karácsony 1. napja délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Derencsényi István

Textus: Tit 3,4

“Megjelent a mi üdvözít? Istenünk jósága és emberszeretete”

 

December 26., karácsony 2. napja délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Tóth Tamás

Textus: Lk 2,11

“Üdvözít? született ma nektek”

 

December 27., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Uzsoki András

Textus: Lk 2,29-30

“Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet”

 

December 31., csütörtök délután 4 óra

Igehirdet?: Tóth-Mihala Veronika

Textus: Róm 9,14-18

“Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla! Hiszen így szól Mózeshez: „Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok.” Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörül? Istené. Mert így szól az Írás a fáraóhoz: „Éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön.” Ezért tehát akin akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít.”