Hirdetett Ige 2016

Január

Január 1., péntek délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Derencsényi István

Textus: Zsid 11,23-24

“Hit által rejtegették Mózest születése után három hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hit által tiltakozott Mózes, amikor feln?tt, hogy a fáraó lánya fiának mondják.”

 

Január 3., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Tóth Tamás

Textus: Zsid 12,1-3

“Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtev?knek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezed? terhet és a bennünket megkörnyékez? b?nt, és állhatatossággal fussuk meg az el?ttünk lev? pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerz?jére és beteljesít?jére, aki az el?tte lev? öröm helyett – a gyalázattal nem tör?dve – vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a b?nösökt?l ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek.”

 

Január 17., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Derencsényi István

Textus: Mt 4,1-2

“Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett.”

 

Január 21., csütörtök 17 óra (Egyetemes Imahét)

Igehirdet?: Kocsis Fülöp, görögkatolikus érsek-metropolita

Textus: Jn 13,34-35

“Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”

 

Január 24., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Tóth-Mihala Veronika

Textus: Jn 8,1-11

“Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett; ? pedig leült, és tanította ?ket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz: Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk ?t. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: Aki b?ntelen közületek, az vessen rá el?ször követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ? meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? ? így felelt: Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!”

 

Január 31., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Derencsényi István

Textus: Mt 7,1

“Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!”

 

Február

Február 7., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Tóth Tamás

Textus: Mt 9,1-8

“Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. És íme, odavittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: Bízzál, fiam, megbocsáttatnak a te b?neid. Ekkor néhányan az írástudók közül így szóltak magukban: Istenkáromló! Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: Miért gondoltok gonoszt szívetekben? Ugyan mi könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsáttatnak a te b?neid, vagy ezt mondani: Kelj fel, és járj? De azért, hogy megtudjátok, az Emberfiának van hatalma b?nöket megbocsátani a földön – ekkor ezt mondta a bénának: Kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza! ? pedig felkelt, és hazament. Amikor a sokaság ezt látta, félelem fogta el ?ket; és dics?ítették Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.”

 

Február 14., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Derencsényi István

Textus: Mt 11,28

“Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”

 

Február 21., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Tóth Tamás

Textus: Mt 13,31-35

“Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor feln?, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet vesz az asszony, belekever három mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. Mindezt példázatokban mondta el Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit nem mondott nekik, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: “Példázatokra nyitom meg számat, a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki.”

 

Február 28., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Derencsényi István

Textus: Mt 15,19-20

“Mert a szívb?l származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. De az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert.”

 

Március

Március 6., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Derencsényi István

Textus: Zsid 4,12-13

“Mert Isten igéje él? és ható, élesebb minden kétél? kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a vel?k szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna el?tte, s?t mindenki mezítelen és fedetlen az ? szeme el?tt. Neki kell majd számot adnunk.”

 

Március 13., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Bukáné Zakar Zsuzsa

Textus: 1Móz 12,1-9

“Az Úr ezt mondta Abrámnak: Menj el földedr?l, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Abrám hetvenöt éves volt, amikor kijött Háránból. Fogta Abrám Szárajt, a feleségét és Lótot, a testvére fiát meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akire Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére. Majd átvonult Abrám az országon egészen a sikemi szenthelyig, Móre tölgyfájáig. Akkor még kánaániak éltek ezen a földön. Az Úr megjelent Abrámnak, és ezt mondta: A te utódaidnak fogom adni ezt a földet. ? pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Onnan továbbvonult a Bételt?l keletre es? hegyvidékre, és felverte sátrát: Bétel esett nyugatra, Aj pedig keletre. Oltárt épített ott az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Azután útnak indult Abrám, és továbbvonult a Délvidék felé.”

 

Március 20., virágvasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Tóth Tamás

Textus: Fil 2,5-8

“Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenl? Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.”

 

Március 25., Nagypéntek délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Tóth-Mihala Veronika

Textus: Jn 19,28-30

“Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az Írás, így szólt: Szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra t?ztek, és odatartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: Elvégeztetett! És fejét lehajtva, kilehelte lelkét.”

 

Március 27., Húsvétvasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Derencsényi István

Textus: Mt 28,1-2

“Szombat elmúltával, a hét els? napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme, nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyb?l, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá.”

 

Március 28., Húsvéthétf? délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Uzsoki András

Textus: Lk 24,15

“Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szeg?dött, és együtt ment velük.”

 

Április

Április 3., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Tóth Tamás

Textus: Jn 3,7

“Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.”

 

Április 10., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Uzsoki András

Textus: Jn 10,1-5.11

“Bizony, bizony, mondom nektek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfel?l hatol be, az tolvaj és rabló; de aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Neki ajtót nyit az ?r, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, el?ttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak t?le, mert az idegenek hangját nem ismerik. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.”

 

Április 24., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Feketéné Kavisánszki Györgyi

Textus: Zsolt 139,1-12

“Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messzir?l is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked el?l? Orcád el?l hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság: a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság.

 

Május

Május 1., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Tóth-Mihala Veronika

Textus: Mk 11,12-26

“Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett, és messzir?l meglátva egy zöldell? fügefát, odament, hátha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje. Megszólalt, és ezt mondta a fának: Senki ne egyen rólad gyümölcsöt soha többé! A tanítványai is hallották ezt. Azután Jeruzsálembe értek. Bement a templomba, és kezdte ki?zni azokat, akik a templomban adtak és vettek, felborította a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit, és nem engedte, hogy bármit is átvigyenek a templomon. Azután így tanította ?ket: Nincs-e megírva: “Az én házam imádság háza lesz minden nép számára”? Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Meghallották ezt a f?papok és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el. Féltek ugyanis t?le, mert az egész sokaság álmélkodott a tanításán. És amikor beesteledett, Jézus és a tanítványai kimentek a városból. Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerest?l kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik: Higgyetek Istenben! Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magad a tengerbe! – és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak megadatik az. Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek. És amikor imádkoztok, bocsássatok meg annak, aki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátotok meg, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a vétkeiteket.

 

Május 15., pünkösdvasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Derencsényi István

Textus: Jn 15,26-27

“Amikor eljön a Pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot énrólam; de ti is bizonyságot tesztek, mert kezdett?l fogva velem vagytok.

 

Május 16., pünkösdhétf? délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Uzsoki András

Textus: Jn 6,63

“A Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet.

 

Május 29., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Derencsényi István

Textus: Zsolt 105,2

“Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját!

 

Augusztus

Augusztus 28., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Derencsényi István

Textus: 1Kir 17,4

“A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad.

 

Szeptember

Szeptember 4., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Tóth-Mihala Veronika

Textus: Mt 6,25-34

“Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, cs?rbe sem gy?jtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja ?ket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mez? liliomait, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dics?ségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mez? füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhit?ek? Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? Ilyesmikért a pogányok törik magukat; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. Keressétek el?ször Isten országát és az ? igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.

 

Szeptember 25., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Derencsényi István

Textus: Zsolt 36,10

“Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot.

 

Október

Október 2., vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Dr. Fekete Károly

Textus: Ézs 40,30-31

“Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

 

November

November 27., advent 1. vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Tóth-Mihala Veronika

Textus: Lk 10,21-24

“Abban az órában így ujjongott Jézus a Szentlélek által: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek el?l, és felfedted az egyszer? embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni. Tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta: Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek: sok próféta és király szerette volna látni azt, amit ti láttok, de nem látták, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották.

 

December 4., advent 2. vasárnap délel?tt 10 óra

Igehirdet?: Derencsényi István

Textus: Mt 24,13

“De aki mindvégig kitart, az üdvözül.”

 

December 24., szombat délután 4 órakor (Szenteste)

Igehirdet?: Tóth-Mihala Veronika

Textus: Lk 2,1-20

“Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az els? összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kviriniusz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretb?l Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéb?l származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte els?szülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és ?rködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta ?ket az Úr dics?sége, és nagy félelem vett er?t rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözít? született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták:  Dics?ség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. Miután elmentek t?lük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekv? kisgyermeket. Amikor meglátták ?t, elmondták mindazt, amit err?l a kisgyermekr?l az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dics?ítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ? megüzente nekik.”

 

December 25., karácsony 1. napján délel?tt 10 órakor

Igehirdet?: Derencsényi István

Textus: Tit 2,11

“Megjelent az Isten üdvözít? kegyelme minden embernek”