Nőszövetség

N?szövetségünk arra hivatott, hogy gyülekezetünk feladatvégzését segítse, er?sítse hitünket, s missziói tevékenységet folytasson. Mindezeket sokféle eszközzel, sokféle módon lehet elérni, de céljaink megvalósításához sok er?re, türelemre és kitartásra van szükség.

Ehhez kérünk és kapunk Istent?l áldást, kegyelmet . Aggodalomnak, kétségeknek nincs helye, mert tanulni, tanulságot levonni mindenb?l lehet. Istennek hála, hogy eredményekr?l számolhatunk be.

 

Tevékenységeink:

•  Megszerveztük beteg testvéreink látogatását , apró ajándékkal kedveskedve. Ha nincs mód a személyes látogatásra, akkor egy mindenki által aláírt lapon egy igével er?sítjük betegeinket.

•  Gondoskodunk arról, hogy m?emlék templomunkban mindig legyen friss virág ezzel is hangsúlyozva, hogy itt egy él?, tevékeny gyülekezet munkálkodik.

•  Templomunk úrasztalára és a szószékre egy n?testvérünk m?vészien kimunkált terít?t készített, amely jól illik a keresztyéni lelkülethez.

•  Megalakulásunk óta rendszeresen szervezünk el?adásokat különböz? témakörökben, amelyekre a gyülekezet igényt tart. Az eddigi el?adások irodalmi, nyelvészeti, természettudományi, teológiai, egészségügyi jelleg?ek voltak neves el?adóktól, professzoroktól. Az el?adások mindegyike nagy népszer?ségnek örvendett.

•  N?szövetségünknek köszönhet?en létrejött gyülekezeti énekkarunk szakképzett karnagya – Tasi Gáborné Eszter – vezetésével. Magunk sem hittük, hogy olyan szintre valaha is eljutunk, hogy több szólamban is fogunk tudni énekelni. S lám nem is olyan hosszú id? alatt megtörtént. A jó Isten köztünk munkálkodik , vezet bennünket. Már több sikeres szereplést tudunk magunk mögött.

•  Nagy népszer?ségnek örvend gyülekezetünkben a N?szövetség által szervezett “gyógytorna” – foglalkozás is, amely hetente két alkalommal biztosított szakképzett gyógytornász vezetésével. Ennek kapcsán is er?södött együttm?ködésünk a Dóczy Református Gimnáziummal.

•  Missziói munkánkat nagyon fontosnak tartjuk. Els?sorban az ifjúság bevonását, megtartását szeretnénk elérni. Ennek érdekében a konfirmáltakat és a megkeresztelteket apró ajándékkal lepjük meg remélve, hogy indíttatást fog érezni a gyermek, a fiatal, hogy gyülekezetünk aktív tagjává váljon . Ez az ajándék anyagi értékét tekintve nem nagy; egy hímzett zsebkend?, igés emléklap, de eszmei értéke annál nagyobb.

•  A fiatalok gyülekezeti életbe való bevonását célozza meg a meghirdetett karácsony el?tti rajzpályázat , amelyre nagyon sok szép és értékes munka érkezett eddig a kisgyerekekt?l. Az alkotásokból kiállítást szervezünk , s természetesen a munkákat oklevéllel és ajándékkal díjazzuk , melynek átadására a gyermekek karácsonyi m?soros istentiszteletén került sor.

•  N?szövetségünk más gyülekezetek N?szövetségeivel is kapcsolatot tart

•  Az egyetemes imanapokon , az ökumenikus imanapokon is nagy létszámmal részt veszünk, ugyanígy a berekfürd?i bibliaiskolában is.

•  Fontosnak tartjuk a presbitériummal való szoros együttm?ködést , hiszen gyülekezetünk presbitériumát csak férfi testvérek alkotják, így úgy gondoljuk, a n?i gondolkodásmód és aktivitás mindenképpen segíti munkájukat. Ez megnyilvánul abban, hogy közösen kezdeményezzük kirándulások, “pikniknapok” szervezését, a farsangi együttléteket. Mindezen alkalmak a testvérek egymás jobb megismerését, kötetlen beszélgetések lehet?ségét, a közös imádkozást teszik lehet?vé, ami hitbeli er?södésünket is szolgálja .

•  Ugyanezt eredményezi a már több éve kéthetenként tartandó házaspári bibliaóra , amely már a N?szövetség megalakulása el?tt m?ködött, de ez is a n?k kezdeményezésére alakult. Ma már Dr. Révész Imre bibliakör néven ismert az alkalom.

•  A szeretetvendégségek megszervezésében a megvendégelésben is óriási szerep hárul a n?testvérekre, amelyet mindenki nagy lelkesedéssel végez.

Istennek hála, hogy N?szövetségünk m?ködhet, hogy m?ködése nem haszontalan, hogy segíteni tudunk és akarunk másokon, hogy hitünkben er?södhetünk, s hitünket bizonyítva er?síteni tudunk és akarunk másokat is.

 

Dr. Adorján Erzsébet
n?szövetség elnöke